Odgovornosti

Kompanije : Informacije komunicirane na sajt su date u stanju izjave. Kompanija ne daje ijednu garanciju, eksplicitnu ili implicitnu i ne preuzima nijednu odgovornost u vezi sa upotrebom tih informacija.
Te informacije mogu biti promenjene ili osvežene bez saopštenja.

Korisnika : Korisnik sajta je odgovoran za štete svih priroda, materialne il nematerialne, indirektne, nanete svakom trećem licu, uključujući serbianforum.info po činu upotrebe ili ilicitnog iskorišćavanja sopstvenog sajta ili jednog od njegovih elemenata; po bilo kojem razlogu i mestu gde su se desile te štete i garantuje serbianforum.info posledice tih reklamacija ili akcija na koje može biti navedena.
Korisnik sajta serbianforum.info da vrši bilo koje sredstvo protiv serbianforum.info u slučaja potere trećeg lica povedene protiv njega u vezi sa upotrebom i/ili ilicitnoj eksploatacije sajta serbianforum.info.

odgovornost Logina i Lozinke

U vreme registrovanja, dobićete Lozinku i Login. Dužni ste da održite poverjlivost Lozinke i Logina, i potpuno ste odgovoran na sve aktivnosti koje se dese pod vašom Lozinkom ili loginu. Dužni ste da odmah obaviste serbianforum.info u slučaju ne dozvoljene upotrebe vaše Lozinke ili naloga ili bilo koje druge infrakcije u vezi sa bezbednošću, takođe morate se osigurati da izlazite sa vašeg naloga na kraju svake cesije. serbianforum.info ne može i neće se držati kao odgovoran za gubitke ili štete rezultirajući od nedostatka na te mere.

Odgovornost sadržaja

Vi priznajete i prihvatate da informacije, kodovi, podaci, tekstovi, ložisieli, musike, zvuk, fotografije, slike, grafici, video snimci, čat, poruke, dosijei, i druge sadržaje, ako javno označeni ili privatno dostavljeni, su pod jedinoj odgovornosti osobe koja je izvor tih sadržaja. To znači da vi, a ne serbianforum.info,ste potpuno odgovorni svakog sadržaja koji skidate sa mreže, šaljete, šaljete mejlom ili izručujete drukčije no preko posrednika servisa. Ni u bilo kojem slučaja serbianforum.info neće biti odgovoran u bilo kojem slučaju i o bilo kojem sadržaju korisnika ili nekog trečeg lica, uključujući, ali ne ograničeno, za svake greške ili propuste u tom sadržaju, ili za bilo koji gubitak ili štetu izlaženu zbog upotrebe takvih prijavljenih sadržaja, poslati mejlom ili bilo kako drugačije poslato preko posrednika servisa.

Podaci i obezbeđenje

Neophodno je učinjeno da bi se izbeglo svako usporivanje ili svaki nepredviđen zastoj servisa iako nije moguće garantovati ta usporivanja i predvideti te zastoje. Nijedan probleme mreže, servera ili bilo koji drugi kvar nije pod zaštitom ikakve garancije. Nikakva odšteta ne može biti razmotrena za zaustavljanje servisa, štetu ili gubljenja sadržaja. Više su sistema postavljeni da bi se osiguralo obezbeđenje sadržaja. Tako da sačuvanje celine sadržaja je izvršena svakodnevno. Ali, naprotiv, nikakvo sačuvanje jednog preciznog foruma, dump, backup sadržaja neće biti pribavljen za bilo koji dati razlog. Administrator Foruma raspolože alatkama koje mu omogućavaju da upotrebi ta sačuvanja restituirajući svoj Forum kakav je bio u nekom prethodnom datumu. h2 class="u">Upotreba vaših ličnih podataka Upotrebljavajući taj sajt, vi pristajete na upotrebu vaših ličnih podataka našeg sajta, koje ste vi komunicirali. Ti podaci su potrebni da bi vam se naročito slali newsletters-i i da bi vam omogućilo da koristite neke servisa koje vam poklonja taj sajt.
Po pravilnom zakonu 6 januara 1978, koristite na pravo ulaza, ispravljanja ili protivljenja na nominativne skupljene podatke koji vas tiće.

Kada upotrebljavamo servis trečeg lica za tretman vaših ličnih podataka, vodimo brigu da budu skloni naše šartre tajnosti takođe svih mera tajnosti i određenih mera obezbeđenja.

U mogućnosti smo takođe da komuniciramo informacije trečem licu u preciznim slučajevima naročito na zahtev civilnih vlasti, u svrhi prevencije protiv prevare ili neminovne štete, ili još da bih se osiguralo obezbeđenje naše mreže i naših servisa.

Možete odbiti da nam pribavite privatne informacije i/ ili odbiti kukize u vaš navigator. Međutim, to može ukloniti funkcionisanje nekih servisa i funkcija.

Po mogućnosti i preko jednostavnog pitanja, možete pristupiti vašim ličnim informacijama i ispraviti ih ili poništiti ih u slučaju greške.

Ilicitni sadržaji

Forumi koji primljaju ili favorizovaju piratažu logisiela, hacking, spamming, ugošćenje i/ili distibuciju sadržaja koji su pod zaštitom autorskih prava, napadi na mreže ili servere, sadržaji sa seksualnim karakterom i/ili pornografnim, nasilnim sadržajem ili nagovarajući na rasnu mržnju, na zločine protiv čovečanstva, prodaja i/ili razmena lekova koji zahtevaju recept od ovlašćenog praktičara, ili lekovi bez recepta, prodaja i/ili razmena droga i drugih ilicitnih supstancija, stranice phishing-a i/ili malware-a, prevara preko kreditne kartice, inadekvatne aktivnosti na servere ili bilo koja druga akcija koja bi prekršila primenljiva pravila nisu dozvoljena. Svaki Forum sadržavajući tekstove, linkove, slike, animacije, video snimke ili bilo koji drugi sadržaj smatran kao ilegalan biće poništen bez opomene.

serbianforum.info rezerviše sebi pravo da poništi svaki nalog ili Forum očigledno ilegalan. Svaki sadržaj ili ilegalan akt može biti prenet interesovanim servisom i tužen pred sudom.

Limitacije servisa

Produkti i servisi mogu samo biti upotrebljeni u svrhe za koje takve produkte i servise su dati u raspoloženje. Ne možete upotrebiti produkte i servise, ili asocirati produkte i servise sa bilo kojim sadržajem ili aktivnosti koja može da povredi osnovna prava osobe :
  • Ilegalan sadržaj, štetan, preteći, zloupotrebljiv, klevetnički, vulgaran, sraman ili etički represivan
  • Sadržaj koji iznosi na vid informacije koje omogućavaju da se lično prepoznaju deca mlađa od 18 godina ili koji koriste te slike.

serbianforum.info je potpuno besplatan sajt. Stavljamo sav naš trud da vam poklonimo kvalitetan servis, na ivici teknologije. Molimo vas da ne skinete copyright i informacije na dolnjoj strani vaše stranice na vašim forumima zato što dokazivaju vašu pripadnost porodici serbianforum.info. Svaki forum koji bude editiro ili poništio te linkove će biti razmatran kao prestupnik.
Takođe, potpuno je zabranjeno skinuti linkove sponzovane preko drugog sredtva od onog isporučenog, to jest upravljanje administrativnih punktova. Mi vam isporučujemo kalitativni servis potpuno besplatan, i tražimo da ga konstantno poboljšamo odgovorajući na vaša očekivanja. Zbog tih razloga, vas molimo da poštujete naša pravila.

Poštovanje na prava svojine i žigova

Skup elemenata koje vidite, koje čitate na sajtu su štićeni prema legistrativnim autorskim pravima. U nikojem slučaju ne možete upotrebiti, razdavati, kopirati, reprodukovati, menjati, denaturisati, ili preneti sajt ili elemente iz sajta, kao što su tekstovi, slike bez pisanog i prethodnog odobrenja firme. Žigovi i logosi prikazivani na sajtu, su lično vlasništvo firme i pod zaštite su ovlašćenja upotrebe. Nikakvo pravo ili licencija ne smu biti pripisani na bilo koji od tih elemenata bez pisanog i prethodnog odobrenja firme ili trečeg lica, vlasnik prava na žig ili logos prikazani na sajtu. Firme obrazložava sebi pravo da progoni svaki akt falsifikovanja njenih prava na intelektualnu svojinu, uklučujući u okviru krivične protere.

Modifikacija opšte upotrebe

Te opšte upotrebe mogu biti promenjene u svakom času, pod pokroviteljom serbianforum.info. Nalozi moraju biti u skladu sa svim političkim promenama, uz upozorenjem od 30 dana.

Odobrenja

Upotrebljavajući servise serbianforum.info, Odobravate, bez ograničenja ili kvalifikacija, složiti se sa terminima servisa kao sa njihovim punktuelnim promenama, kao sa svim drugim iznetim direktivima ili pravilima primenljenim na bilo koji specifičan servis.